Velkommen til Grundejerforeningen Thyrashøj
Velkommen til vores hjemmeside
OBS.

Årets generalforsamling afholdes i Cafe Kignæs, søndag d 11/3-18, kl 11:00.
Vi vil gøre opmærksom på, at foreslag der ønskes sat på dagorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1/2.
Formel indkaldelse samt dagsorden og budget udsendes senest d 24/2.
Bestyrelsen håber, at se alle foreningens medlemmer til generalforsamling og efterfølgende smørrebrød med øl og vand.

Velkommen til vores hjemmeside

Bestyrelsen har, som angivet i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt 29-08-2017, arbejdet med afklaring af skilteproblematikken. Altså om bestyrelsen havde handlet korrekt i forbindelse med opsætning af skiltene på Svanemosevej – om hensyntagen kørsel og en anbefaling på max 20 km/t.

Bestyrelsen tog igen kontakt til kommunen og blev henvist til Politiet, idet de er vejmyndigheden. Politiet har d. 27. september 2017 meldt tilbage at bestyrelsen ikke har handlet forkert, ligesom der heller ikke er behov for en egentlig godkendelse fra vejmyndigheds side. Forklaringen på dette er, at der ikke er tale om en officiel tavle som er godkendt i Vejafmærkningsbekendtgørelse eller anvendelse af samme. Derfor kræver opsætning af skiltene ikke vejmyndighedens godkendelse eller anden form for accept.Tak til alle medlemmer, for den store opbakning, som både den afgående samt tiltrædende bestyrelse fik fra jer, på generalforsamlingen d 29/1-17.
Den nye bestyrelse er;
Helle, Marksvinget 7
Kenny, Marksvinget 5
Tina, Marksvinget 2
Julie, Fyrrekrogen 4-6
Lykke, Fuglebakken 3
Vi glæder os til, efter bedste evne, at arbejde til foreningens bedste.

"Efter generalforsamlingen den 29. januar 2017 har bestyrelsen været i kontakt med Parcelhusejernes Landsforening angående forslaget om afholdelse af midler til dyrenes vel fx indfangning eller neutralisering katte. I samråd med Parcelhusejernes Landsforening bliver forslaget trukket tilbage trods støtten på generalforsamlingen da det vurderes, at forslaget ligger udover Grundejerforeningens beføjelser jf vores vedtægter. Vi beklager dermed, at forslaget er nedlagt. Grundejerforeningen vil derfor ikke have midler fremadrettet til dyrenes vel. 

Bestyrelsen beklager, at forslaget blev medtaget på generalforsamlingen.Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt smørrebrød i  Thyras høj  Grundejerforening søndag den 29 . januar  2017  kl. 11.00 i Rejsestalden i Jægerspris
2016-01-12 Generalforsamling d. 17 Januar

Der mangler stadig lidt tilmeldinger til generalforsamlingen så vi har udvidet tilmeldingsfristen lidt. Skynd jer at melde jer på og få en hyggelig dag med jeres naboer og ikke mindst noget lækkert smørebrød 

Forslag til vedtægtsændring modtaget fra Wolter


§11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er fremmødte eller repræsenteret ved skriftelig fuldmagt. Dette gælder tillige vedtægtsændringer. Enhver afgørelse på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Dette gældes ligeledes vedtægtsændringer. Stemmeretten udøves af ejeren. Der kan stemme i henhold til skriftelig fuldmagt. Ingen kan dog have mere en tre fuldmagter. Til optagelse af lån kræves dog, at mindst halvdelen af medlemmerne har stemt herfor.


§ 18 sløjfes


Ændringsforslag

§11 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er fremmødt, eller når halvdelen af medlemmerne er repræsenteret ved fremmøde og fuldmagt. Fuldmagter forelægges dirigenten. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning iværksættes, hvis ét medlem kræver det. Vedtagelse af forslag om optagelse af lån og af forslag om udgiftskrævende foranstaltninger svarende til mere end 100% af kontingent fordrer, at mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt og stemmer herfor.

§12 og 18 udgår. Vedtægterne omnummereres i overensstemmelse hermed.

Bemærkninger til ændringsforslag

Ændringsforslaget følger forslagets hovedlinje.

De eksisterende vedtægter er unødigt komplicerede, er blevet til gennem ”knopskydning” og rejser tvivl for medlemmer og dirigent. Ændringer skal derfor være konsistente, og der vurderes fortsat behov for at gennemføre en klarhed og forenkling af de samlede vedtægter.

Ændringsforslaget hviler på alm. praksis og adskiller sig fra forslaget for:

  • Retskrivning.

  • Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er fremmødt, er det ikke formålstjenligt at fordre, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret ved fuldmagt, førend beslutningsdygtighed kan opnås. Fremmødte og fuldmagter tælles sammen.

  • Dirigenten håndterer fulmagter, hvoraf følger at der alene er tale om skriftlige fuldmagter. Mundtlige fuldmagter finder ikke gyldighed i dansk ret.

  • Intet særligt gør sig gældende for forslag om vedtægtsændringer, hvorfor sådanne ikke nævnes.

  • Der bør være adgang for ét medlem til at fordre skriftlig afstemning.

  • Økonomisk vidtgående forslag bør fordre tilstedeværelse af medlemsmajoritet.

Da ændringsforslaget er mere vidtgående end forslaget, sættes ændringsforslaget først under afstemning.


  

2015-12-17 Generalforsamling d. 17 Januar
Husk at sætte kryds i kalenderen, glæder os til at se jer alle
 
God Jul


2015-12-17 Orientering fra Antenneforeningen
Vi er nu færdige med at lægge kabler i jeres område og tilslutningerne kan starte.

Tilmelding foregår på Jægerspris Antenneforenings hjemmeside http://www.jp-antenneforening.dk/ under punktet SELVBETJENING eller ved at ringe til formanden på tlf. 30 14 16 17.

Tilslutningen sker umiddelbart efter, at vi har registreret indbetalingen af tilslutningsbidraget. Opkrævningen af programafgift og medlemsbidrag sker dog først pr. 01.01.2016.

Hvis du er bundet af en opsigelsesfrist hos en anden udbyder kan vi, mod dokumentation, tilbyde betalingsfrihed til Jægerspris Antenneforening i denne periode, dog max. 3 måneder indtil udgangen af december.


Med venlig hilsen

Jan Jørgensen
Formand
Jægerspris Antenneforening2015-10-05 Kabel TV på vej
Jægerspris antenneforening har meddelt os at de påbegynder arbejdet 15 okt. med ned gravning af kabler til højhastigheds internet og tv pakker. De forventer at være færdige inden jul så det varer ikke længe før vi kan få glæde af det.

Find deres tilbud her http://www.jp-antenneforening.dk

Det er frivilligt om man vil tilslutte sig, ønsker man det ikke koster det selvfølgelig ikke noget.

Under udførslen har Michael (fyrrebakken 2) påtaget sig opgaven med at fotoregistrer vejene inden arbejdet starter, og løbende at holde kontakten med den udførende entreprenør samt afholde et vejsyn efter udførslen for at gennemgå reetableret er tilfredsstillende.

Hvis i har spørgsmål eller lign er i velkommen til at skrive en mail til bestyrelsen.


2015-08-19 Orientering vedr. kabel TV

Vi har modtaget nedenstående fra Jægerspris antenneforening.

Jægerspris Antenneforening går nu i gang med at etablere kabel-TV forsyning i områderne Thyrashøj, Meransletten og Kignæsbakken. Det forventes, at områderne Thyrashøj og Meransletten vil være tilslutningsklare inden jul og Kignæsbakken primo 2016. 

Jægerspris Antenneforening vil i løbet af efteråret indbyde beboerne i de berørte områder til et informationsmøde om de kommende muligheder, ligesom entreprenøren vil informere direkte, hvis der skal udføres arbejder, som kan være til gene.

På foreningens hjemmeside jp-antenneforening.dk beskrives priser, vilkår og produkter. Disse vil også være gældende i jeres områder.

Med venlig hilsen

Jan Jørgensen
Formand
Jægerspris Antenneforening

Kontakt bestyrelsen.
Mail: info@thyrashoj.dk